Monday, September 27, 2010

Shutter Island

Нэг уншигчын хүсэлтээр Leonardo DiCaprio -ын тоглосон Shutter Island -ын vlog -ыг хийж орууллаа.


Watch it on YouTube