Thursday, January 20, 2011

Jan. 20, 2011  1. Би гэрийнхээ интернетыг wireless болгуулсан.
  2. Би блогоо blogspot.com -оос wordpress.com -руу нүүлгэсэн.
  3. Манай хичээл амарсан.
  4. Би нэг газар хичээл заах болсон. Англи хэл.